Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 1: Gebondenheid aan algemene inkoopvoorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen aan Maxado, met Maxado gesloten overeenkomsten tot levering van zaken en diensten aan Maxado, en alle andere daarmee samenhangende verbintenissen, zijn uitsluitend deze algemene inkoop- voorwaarden van toepassing.
  De toepasselijkheid van door verkoper gehanteerde algemene voorwaar- den, hoe ook genaamd, wordt hiermede van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk over- eengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Maxado aan verkoper.
 2. De koopovereenkomst komt tot stand indien Maxado schriftelijk een order bij verkoper plaatst en deze order door verkoper binnen acht dagen aan Maxado is bevestigd. Zonder schriftelijke goedkeuring van eerste monsters en/of het ontbreken van een schriftelijke opdracht van Maxado, produceert verkoper voor eigen rekening en risico.
 3. Aanvullend op deze Algemene Inkoopvoorwaarden gelden tevens onze kwaliteitsvoorschriften.

 Artikel 2: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Maxado en verkoper zijn overeengekomen.
 2. De overeengekomen prijs is bindend.
  Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen par- tijen te worden overeengekomen.
 3. Verkoper is niet gerechtigd om eenzijdig prijzen te verhogen, om welke reden dan ook.

Artikel 3: Verpakking en verzending

 1. Van de verzending van af te leveren zaken moet aan de afdeling verkoop/ orderverwerking van Maxado zo spoedig mogelijk mededeling worden ge- daan.
 2. De zaken moeten behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Verkoper zal zich ten genoegen van Maxado voldoende verzekeren en te- gen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.
 3. De zaken zullen door verkoper bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar, de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 4. Identificatie per verpakkingseenheid is vereist. Hierop dienen in ieder geval vermeld te worden: leveranciersnaam, Maxado ordernummer, de hoeveelheid (aantal, gewicht, afmetingen) producten en Maxado artikelnummer.

Artikel 4: Levering

 1. Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling, tenzij deelleveringen overeengekomen zijn, waarbij in dat geval iedere deellevering als levering wordt aangemerkt.
 2. De overeengekomen leveringstermijn is bindend. Door het enkel verstrijken van deze termijn komt verkoper in verzuim.
  Het verstrijken van de leveringstermijn is te allen tijde voor Maxado een voldoende rechtvaardiging om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
 3. Levering van de zaken door verkoper wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de zaken op de door Maxado bestemde plaats zijn afgeleverd. Vanaf dat moment zijn de zaken voor risico van Maxado, met dien verstande dat zaken, die te vroeg worden afgeleverd, door Maxado kunnen worden geweigerd en teruggestuurd op kosten van de verkoper.
 4. Ontbinding van de overeenkomst door Maxado strekt zich niet alleen uit tot de zaken die op grond van dezelfde overeenkomsten reeds geleverd waren, maar ook tot de af te leveren resterende zaken, indien deze zaken naar het oordeel van Maxado niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden tengevolge van het niet en/of niet tijdig, afleveren daarvan.
  Bij ontbinding van de overeenkomst is Maxado bevoegd aan verkoper voor diens rekening en risico de zaken terug te zenden, die op grond van dezelfde overeenkomsten reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van verkoper de betalingen, die voor deze za- ken mochten zijn gedaan, terug te vorderen.
 5. In ieder geval is verkoper aansprakelijk voor alle schade welke Maxado als gevolg van de niet c.q. niet tijdige en/of niet deugdelijke levering lijdt of zal lijden.

Artikel 5: Inspectie

 1. Maxado zal verkoper binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de zaken ervan op de hoogte stellen of de geleverde zaken kwalitatief of anderszins afwijken van hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. De in lid 1 bedoelde termijn van 15 dagen is geen vervaltermijn. Mochten na het verstrijken van deze termijn gebreken of afwijkingen blijken, bijvoorbeeld tijdens de verwerking of het gebruik van de zaken, dan blijft verkoper hiervoor aansprakelijk.
 3. Indien Maxado bij enig onderzoek of beproeving vaststelt dat de geleverde zaken niet in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen, dan zal Maxado verkoper hieromtrent onverwijld inlichten.

  Maxado is gerechtigd verkoper in de gelegenheid te stellen tot herlevering zo dit naar oordeel van Maxado mogelijk en doelmatig is en verkoper in staat is alsnog binnen een door Maxado te stellen redelijke termijn de gebreken te verhelpen c.q. te herleveren. In het geval tot herlevering wordt besloten op basis van een deellevering, zal door de verkoper de gehele le- vering opnieuw geleverd worden. Dit alles onverminderd verkoper’s aansprakelijkheid voor alle schade en kosten. De oorspronkelijk geleverde en vervolgens afgekeurde zaken kunnen door Maxado voor rekening van ver- koper worden geretourneerd.
  Wenst Maxado de verkoper niet in de gelegenheid te stellen tot herlevering is Maxado gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aankondiging van verzuim en zonder juridische tussenkomst te annuleren en te beëindigen. Dit alles onverminderd verkoper’s aansprakelijkheid voor alle schade en kosten. Maxado is gerechtigd de goederen op kosten van de verkoper terug te sturen.

Artikel 6: Eigendommen

 1. Alle modellen, matrijzen, gereedschappen, tekeningen, foto’s etc. of andere hulpmiddelen door Maxado ter beschikking van verkoper gesteld, dan wel door verkoper voor en op aanwijzing en kosten van Maxado gemaakt of aangeschaft, zijn individualiseerbaar en de eigendom zal daardoor altijd berusten bij Maxado.
 2. Verkoper zal deze hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand of diefstal op zijn kosten verzekeren en verzekerd houden, zolang zij onder verkoper’s toezicht zijn.
 3. Verkoper zal deze hulpmiddelen terstond op eerste verzoek in goede staat aan Maxado ter beschikking stellen, ook ten tijde van overname identificatie en omschrijving. In geval van faillissement van verkoper zal Maxado de curator verzoeken de eigendommen van Maxado aan Maxado terug te geven.
 4. Indien de verkoper de hulpmiddelen niet, niet volledig of beschadigd aan Maxado teruggeeft op het in lid 3 bedoelde tijdstip, is hij jegens Maxado aansprakelijk voor de daardoor door Maxado geleden of nog te lijden scha- de.
 5. Het is verkoper niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereedmaken van de zaken bestemd voor Maxado; het is verkoper evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter be- schikking van derden te stellen. Maxado behoudt zich het recht voor bij overtreding een nader vast te stellen dwangsom te vorderen.
 6. Verkoper is verplicht maatregelen te nemen om de geheimhouding te ver- zekeren van alle door Maxado ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen. Maxado behoudt zich het recht voor bij overtreding een nader vast te stellen dwangsom te vorderen.

Artikel 7: Betaling

 1. De koopprijs omvat, tenzij anders is overeengekomen, de prijs voor de zaken, de kosten van verpakking, de kosten van verzekering, het transport en de afleveringskosten op de door Maxado aangewezen plaats.
 2. In beginsel zal betaling worden uitgevoerd 60 dagen na de datum van ontvangst van de zaken c.q. factuur indien deze later wordt ontvangen.
 3. Maxado aanvaardt geen enkele financiële consequentie voortvloeiend uit te late betalingen en/of in gebreke blijven van betalingen.

Artikel 8: Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Verkoper zal Maxado volledig schadeloos stellen voor alle schade aan zaken of personen die voor Maxado, zijn personeel of voor zijn afnemers mocht ontstaan uit of tengevolge van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) of van een onrechtmatige daad van verkoper, zijn personeel of van andere personen, door verkoper bij de uitvoering van de order betrokken.
 2. Verkoper vrijwaart Maxado volledig voor alle vorderingen tot schadevergoeding zowel van hemzelf als van derden, hieronder mede begrepen aanspraken van consumenten op grond van een gebrek in een door de verkoper aan Maxado geleverd product.
 3. Verkoper staat ervoor in, dat de geleverde zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de wettelijke eisen.

Artikel 9: Overmacht

 1. Ingeval een van beide partijen door omstandigheden zoals overmacht, overheidsmaatregelen, staking of rampen verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, zal deze de andere partij daarvan tijdig op de hoogte stellen. Alsdan is laatstbedoelde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 10: Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Verkoper zal de opdracht en alle knowhow, tekeningen, stuklijsten, monsters en specificaties etc. die hem in verband met de uitvoering van de opdracht ter kennis komen, niet zonder voorafgaande toestemming van Maxado aan derden bekend maken of ten behoeve van derden aanwenden. Maxado behoudt zich het recht voor bij overtreding een nader vast te stellen dwangsom te vorderen.
 2. Verkoper verleent Maxado het vrije genot van en de vrije beschikking over de afgeleverde zaken. Verkoper staat ervoor in, dat het geleverde geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Verkoper vrijwaart Maxado voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van enige inbreuk of beweerde inbreuk op octrooien en/of andere rechten van derden. Maxado behoudt zich het recht voor bij overtreding een nader vast te stellen dwangsom te vorderen.
 3. Bij gezamenlijke projecten behoudt Maxado zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Bij een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en/of (dreigende) financiële problemen zoals o.a. surséance van betaling en/of liquidatie van de verkoper, is Maxado gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief onmiddellijk te annuleren en/of te ontbinden en/of te schorsen, op welk moment alles verrekenbaar/opeisbaar wordt en onverminderd Maxado’s overige rechten. Maxado is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 2. De Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 21 december 2009 onder nummer 17083866.