Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan Maxado gedane aanbiedingen, alle met Maxado gesloten overeenkomsten, waaronder distributieovereenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Maxado, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Maxado.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Maxado zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bij een offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of andere specificaties, zijn voor Maxado slechts dan bindend indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt met Maxado pas tot stand nadat de koper de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd en die schriftelijke acceptatie Maxado heeft bereikt.
 2. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden Maxado niet dan nadat zij schriftelijk door Maxado bevestigd zijn.

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de verwachting dat de factoren, die de prijzen en tarieven bepalen, dezelfde blijven als ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het sluiten van een overeenkomst. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Maxado gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. De koper is dan niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. De prijs is exclusief kosten van verpakking, verzending en verzekering tegen risico’s gedurende het transport. Alle prijzen gelden af fabriek en zijn exclusief BTW.

Artikel 5: Betaling

 1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening te zijn voldaan, ook indien de factuur zaken betreft die op afroep geleverd worden of wanneer het deelleveringen betreft. Maxado behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen vóór aflevering der zaken betaling te verlangen of onder rembours te leveren. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. Koper is niet gerechtigd tot korting of verrekening tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Maxado is toegestaan.
 3. Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn volledig is voldaan, verkeert koper zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf factuurdatum aan Maxado een rente over het nog openstaande bedrag verschuldigd gelijk aan de Nederlandse wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%.
 4. Wanneer Maxado een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in welke vorm dan ook, voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden vastgesteld conform het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, doch zullen minimaal € 500,00 exclusief BTW belopen.

Artikel 6: Verzending

 1. De zaken zullen door Maxado bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen, op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen. Wanneer Maxado voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers, etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze verpakking- en/of laadmaterialen voor eigen rekening terug te zenden naar het door Maxado opgegeven adres, bij gebreke waarvan koper gebonden is aan Maxado alle door haar daardoor geleden schade te vergoeden.

Artikel 7: Levering

 1. Onder levering wordt verstaan de levering van de gehele bestelling tenzij deelleveranties overeengekomen zijn, waarbij in dat geval iedere deelleverantie als levering beschouwd dient te worden.
 2. Een leveringstermijn vangt aan op het moment waarop conform artikel 3 de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Een overeengekomen of door Maxado aangegeven leveringstermijn is slechts indicatief, tenzij expliciet schriftelijk is overeengekomen dat de leveringstermijn bindend zal zijn.
 4. In geen geval heeft een leveringstermijn ingebrekestellende kracht. Verzuim zijdens Maxado als gevolg van het overschrijden van een leveringstermijn kan slechts intreden indien en nadat Maxado een bindende leveringstermijn heeft overschreden en bovendien is voldaan aan het bepaalde in artikel 6:82 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Overschrijding van een leveringstermijn en/of een daaruit voortvloeiende gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding.
 6. In geval van niet tijdige levering ten gevolge van overmacht aan de zijde van Maxado geldt in afwijking van het gestelde in lid 2 van dit artikel, het gestelde in artikel 11.

Artikel 8: Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Maxado aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom
 2. van Maxado totdat koper aan al zijn verplichtingen jegens Maxado inzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, inzake door Maxado verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede inzake de vorderingen van Maxado jegens koper wegens tekortschieten door koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Maxado, heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bestaat bij Maxado omtrent de betalingscapaciteiten van koper, is Maxado bevoegd de levering van de zaken uit te stellen, totdat koper naar genoegen van Maxado zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Maxado door deze vertraagde levering geleden schade.
 4. Het risico van de door Maxado aan koper te leveren zaken gaat op koper over op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn van Maxado hebben verlaten, ook indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat Maxado zal zorg- dragen voor transport van de zaken.
 5. Indien Maxado op verzoek van koper, de verzending uitstelt, zullen de zaken in ieder geval ook nog eigendom blijven van Maxado totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd conform artikel 6, doch gaat het risico van de zaken al wel over op koper.
 6. Alle tekeningen, ramingen, schema’s enz. blijven het eigendom van Maxado en mogen zonder haar schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd of aan enige derde ter hand gesteld of getoond worden. Zij zijn op verzoek van Maxado onmiddellijk aan haar terug te zenden.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 1. Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van Maxado.

Artikel 10: Garantie en reclame

 1. Maxado garandeert gedurende een periode van 6 maanden na aflevering aan koper de door haar geleverde zaken voor fabricagefouten en/of materiaal- gebreken. Klachten die tijdens het transport zijn ontstaan worden slechts dan in behandeling genomen mits zij binnen 14 dagen na levering en onderbouwd door foto’s gemeld worden aan Maxado.
 2. Maxado waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Aanspraak op garantie als bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt direct in de volgende gevallen:
  - Indien een koper of een afnemer van hem zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Maxado een gebrek zelf heeft gerepareerd of doen repareren of heeft getracht het te (doen) repareren.
  - Indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens Maxado niet stipt nakomt, behoudt Maxado zich het recht voor om de garantiewerkzaamheden niet uit te voeren.
  - Indien koper of een afnemer van hem of enige andere derde een fout maakt, zoals het niet gebruiken van de zaken volgens de daaraan door Maxado gegeven bestemming.
  - Indien koper of een afnemer van hem in de geleverde zaken wijzigingen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen of getracht heeft zulks te doen.
 4. Reclames en klachten dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk bij Maxado ingediend te worden, onder nauwkeurige opgave van aard en aantal van de klachten, onderbouwd door middel van een foto, bij gebreke waarvan koper geen enkele aanspraak jegens Maxado geldend kan maken.
 5. Retourzendingen worden door Maxado uitsluitend geaccepteerd na vooraf- gaande goedkeuring door Maxado en mits franco verzonden.
 6. Het in behandeling nemen van reclames en klachten laat de betalingsver- plichting van koper onverlet en schort deze niet op.
 7. De aansprakelijkheid van Maxado uit hoofde van garantie is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen of afwerking – voor zover althans redelijkerwijs mogelijk – of vervanging of ver- strekking van geldelijke vergoeding, zulks ter keuze van Maxado. Alles evenwel met een maximum van de factuurwaarde van de betreffende zaken.
 8. Indien Maxado ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, verleent zij, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, een maximale garantie die derden aan Maxado bieden.
 9. Ruilen is niet toegestaan.

Artikel 11: Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Maxado is sprake indien Maxado na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische aanslagen of acties, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Maxado als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, die Maxado redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan zij de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.
 2. In geval van overmacht is Maxado te harer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij deswege gehouden is enige vergoeding van schade aan koper te voldoen.
 3. Indien koper Maxado daartoe schriftelijk aanmaant, is zij gehouden zich binnen acht dagen ten aanzien van haar keuze schriftelijk uit te spreken.
 4. Indien Maxado gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft ten tijde van het intreden van de overmacht, is zij gerechtigd de geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren, en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en exoneratie

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van Maxado, is Maxado niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade uit roerende of onroerende zaken danwel aan personen, zowel bij koper als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van Maxado en/of door Maxado bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken of door gebreken aan geleverde producten.
 2. De aansprakelijkheid van Maxado op grond van het vorige lid is te allen tijde beperkt tot het door Maxado met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW.
 3. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
 4. Koper vrijwaart Maxado voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Maxado terzake aan koper geleverde zaken en/of ten behoeve van koper verrichte werkzaamheden.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien:
  a. koper enige op hem rustende verplichting jegens Maxado niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  b. koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in – voorlopige – surséance van betaling verkeert;
  c. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de koper beslag wordt gelegd;
  d. koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  e. koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  f. koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in en op te richten of reeds bestaand bedrijf; en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Maxado heeft voldaan, heeft Maxado het recht door het enkel plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of het geleverde als eigendom van Maxado terug te vorderen en/of enig bedrag door koper aan Maxado verschuldigd in zijn geheel op te eisen, onverminderd het recht van Maxado op schadevergoeding.      
 2. Teneinde het recht van Maxado tot terugname te kunnen uitoefenen, verleent koper Maxado reeds nu vooralsnog toestemming om de terreinen en/of gebouwen waar de zaken zich bevinden te – laten – betreden. Koper is gehouden om Maxado de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en deze zaken als het eigendom van Maxado te blijven identificeren.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen omtrent de totstandkoming en/of uitvoering van de in lid 1 genoemde algemene voorwaarden en overeenkomsten zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch bevoegde rechter.

Eersel, 1 januari 2012

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven d.d. 13 januari 2012 onder nummer 17083866.

{{lineitem.Quantity}} x {{lineitem.FormattedPriceExVat}} {{lineitem.FormattedPriceExVat}}

Uw winkelwagen is leeg
Totaal {{basket.FormattedProductsTotalExVat}}
Afrekenen